ระบบรับสมัคร

ระบบรับสมัครนักเรียน
โรงเรียนพัทลุง

ชื่อหลักสูตร/ประเภท เปิดลงทะเบียน ลงทะเบียน
ประเภทนักเรียนทั่วไป
(มัธยมศึกษาปีที่ 1)
20 เม.ย. 2564 - 28 เม.ย. 2564 ลงทะเบียน
ประเภทนักเรียนทั่วไป
(มัธยมศึกษาปีที่ 4)
20 เม.ย. 2564 - 28 เม.ย. 2564 ลงทะเบียน